श्रीस्वामीमहाराजांचा गजर

श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती सद्गुरूनाथा ||१||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती श्रीदत्तनाथा ||२||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती श्रीपादनाथा ||३||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती नृसिंहनाथा ||४||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती समर्थनाथा ||५||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती करवीरनाथा ||६||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती सिंहासनस्था ||७||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती कृपाळू ताता ||८||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती दयाळू ताता ||९||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती प्रेमळ माता ||१०||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती भवभयहर्ता ||११||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती मायासंहर्ता ||१२||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती टाळी अनर्था ||१३||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती अभयप्रदाता ||१४||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती शांतिप्रदाता ||१५||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती सौख्यप्रदाता ||१६||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती बुद्धिप्रदाता ||१७||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती ज्ञानप्रदाता ||१८||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती बोधप्रदाता ||१९||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती वरप्रदाता ||२०||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती तपफलदाता ||२१||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती सिद्धिप्रदाता ||२२||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती मुक्तिप्रदाता ||२३||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती मोक्षप्रदाता ||२४||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती अनाथनाथा ||२५||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती आश्रयदाता ||२६||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती अनंत सत्ता ||२७||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती भाग्यविधाता ||२८||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती आश्रयआर्ता ||२९||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती संकटहर्ता ||३०||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती योगीवरिष्ठा ||३१||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती दयावंता ||३२||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती कृपावंता ||३३||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती विश्वनियन्ता ||३४||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती जय हनुमंता ||३५||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती अत्रिसुता ||३६||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती दत्तावधूता ||३७||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती वत्सल दत्ता ||३८||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती नमितो दत्ता ||३९||
श्रीगुरू दत्ता जय गुरू दत्ता | श्रीकृष्णसरस्वती जय जय दत्ता ||४०||

शरणांगता पदी आश्रय द्यावा | विनवितो दासा पसाय व्हावा ||
दत्त दत्त नामी वाचा रमाया | विनवितो कृष्णदास हेत पुरवाया ||

|| अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक राजाधिराज योगीराज सद्गुरू श्रीकृष्णसरस्वती दत्त स्वामी महाराज की जय ||


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *